El rol dels labs públics: reptes comuns, agendes compartides i facilitació des de lo públic

04/05/2020

Hi ha un interès creixent des del sector públic en enfortir la ‘hèlix’ de la ciutadania dins el sistema de desenvolupament socioeconòmic local. Hi ha la voluntat de convidar-la a participar en processos d’innovació oberts, on se senti interpel·lada i implicada per contribuir a donar resposta als diferents reptes socials actuals i emergents del seu entorn, conjuntament amb la resta d’agents socioeconòmics del territori (empreses, centres de coneixement i administració pública). S’obren, doncs, nous escenaris on processos multiactor d’innovació marcaran nous sistemes de governança i acció per afrontar els reptes socials comuns.

Des Coboi lab, considerem la ciutadania com un actor més de l’engranatge col·lectiu per afrontar els reptes socials comuns. Des del nostre punt de vista, considerem que el més rellevant que ha evidenciat la crisi del COVID-19 és el fet que els reptes només es poden abordar de manera col·lectiva.

Des d’una òptica específica, en tant que lab d’innovació social públic d’àmbit local, ens agradaria contribuir en els processos d’innovació ciutadana aprofundint en algunes dimensions:

INICIATIVES CIUTADANES DES D’UNA LÒGICA SISTÈMICA

 • Entendre i analitzar els contextos com un tot, focalitzar-nos en les relacions en xarxa per determinar patrons de canvi. El marc de treball de el present projecte pot ser una gran oportunitat
 • Incentivar la detecció necessitats ciutadanes i avaluar el seu sentit d’urgència per convertir-les en reptes a solucionar de forma col·laborativa.
 • Identificar quines iniciatives ‘han vingut per quedar-se’ (des Coboi lab hem començat a analitzar algunes) i donar valor a ‘la pràctica’ (de les innovacions socials)
 • Entendre i aprofundir sobre el paper de la ciutadania. Relació clientelar vs. partenarial?
 • Per què considerem la ciutadania “a baix” (en processos bottom up)? Per què des de les entitats públiques estem sempre intentant convèncer? Mitjançant quines pràctiques s’aconsegueix el ‘engagement’? Organitzar la ciutadania vs. ciutadania organitzada (per interessos / necessitats)?

REPTES COMUNS, AGENDES COMPARTIDES I PROCESSOS MULTIACTOR

 • Agendes i visions compartides i models win-win.
 • És imprescindible que els actors protagonistes se sentin part del ‘sistema’ / context / repte / solució i que siguin conscients.
 • En el treball per reptes està implícit l‘interès de determinades comunitats pel corresponent repte, sent aquestes molt probablement expertes, en primera persona, o amb un coneixement previ sobre el mateix.

CO-DISSENY I PROTOTIPAT DE POLÍTICA PÚBLICA

 • Nova forma de fer política pública: més oberta, flexible i significativa
 • (Des) confiança vs. compromisos adquirits. Com gestionem les expectatives / compromisos i els outcomes / retorns? Com els fem sostenibles en el temps?
 • Detectar aquelles metodologies més àgils i operatives que apostin per la intel·ligència col·lectiva.

EL ROL DELS LABORATORIS PÚBLICS

 • Generar plataformes / dispositius públiques que garanteixin la canalització de la creativitat i intel·ligència col·lectiva per abordar reptes comuns
 • Espais relacionals i de coneixement obert, on analitzar tendències i anticipar-se a possibles escenaris futurs
 • Exercir tasques de back office o front office en funció de les necessitats. Flexibilitat d’acció i adaptabilitat funcional.
 • Espais multiactor per al prototipatge de solucions innovadores a reptes comuns

NOVES GOVERNANCES I LEGITIMITATS

 • Voluntats i capacitats reals per a la cessió de poder
 • Co-responsabilitats vs. lideratges
 • Labs com artefactes legitimadors vs. eines innovadores de política pública

Post desenvolupat en el marc de la participació de Coboi lab en el projecte “Colaboratorio” de Frena La Curva. Redactat per Sergi Frías.

 

 


Amb el cofinançament de:

GeneralitatFeder